Członkowie

Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w Statucie, Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania i wpłacenia co najmniej jednego udziału w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.