RODO

klauzula informacyjna

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem.

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1, tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 16, 21-500 Biała Podlaska.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, płeć i datę urodzenia, datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • dezaktywacja punktów;
  • dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • przyznanie e-bonu Społem PSS Biała Podlaska przez Organizatora;
 2. w celach marketingowych;
 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 1. ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 2. ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 3. ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:

 1. ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.bialapodlaska.spolem.org.pl, oraz pod adresem mailowym: rodo[małpka]pssbiala[kropka]pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora.

MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 16.
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO i obejmuje wejścia do budynków oraz sale sprzedażowe.
 3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane innym zewnętrznym podmiotom.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 12 do 30 dni.
 6. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.